AFLYST - Borgerfokus på sociale bosteder - mellem service- og sundhedslov
Arrangør: Kurser og konferencer

Aktivitetsnr: 2737-23-00-00 
Tilmeldingsfrist: 28-02-2023
StedFrederik Vl's Hotel
Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
Dato og tid22.03.2023, Kl.: 09:45 - 23.03.2023, Kl.: 15:30
Normeret24
Pris Aktivitet6.485,00 kr.
UndervisereKaren Elmegaard
Theis Rubinke Sørensen
Thilde Lydiksen
KontaktpersonDorthe Bidstrup Jensen    E-mail adresse: dbj@komponent.dk

H-Målgruppe
Kurset er for ledere, udviklingsansvarlige, medicinansvarlige, teamledere m.fl. som har brug for indføring i og overblik over hvilke krav der er på området ift. de to lovgivninger. Der tages udgangspunkt i personale med pædagogisk baggrund, men kurset er også for personale med sundhedsfaglig baggrund.

Det er muligt at rekvirere kurset hjem til afholdelse i egen organisation. Kontakt os for tilbd.

H-Indhold
På det sociale område er rammen for opgaverne og ydelserne til borgerne primært defineret af serviceloven. Med indførelsen af de risikobaserede tilsyn blev det dog understreget, at der også er omfattende forpligtelser relateret til sundhedsloven. Det stiller store krav til ledere såvel som til det pædagogiske og sundhedsfaglige personale, hvis bostederne skal lykkes med at møde borgernes behov og få serviceloven og sundhedsloven til at spille sammen uden, at de kommer i konflikt.

På dette to dages kursus får du en grundlæggende indføring i de to love og især deres indvirkning på socialområdet med særligt fokus på sociale bosteder. Du får vigtig viden om de juridiske krav, gråzoner og snitflader – og konkrete bud på, hvordan du kan handle inden for lovgivningens rammer og skabe bedre pædagogisk praksis, ledelse og drift på bosteder.
Kurset afholdes både som åbne forløb og som rekvirerede forløb, hvor underviserne kommer ud i jeres organisation. Kontakt os, hvis du ønsker at høre mere om muligheden for at rekvirere kurset.

På kurset sætter vi også fokus på ledelsens og de pædagogiske og sundhedsfaglige medarbejderes opgaver, pligter og ansvar, og du får inspiration til, hvordan I kan arbejde for bedre sammenhæng, stærkere faglige snitflader og god målsætnings- og dokumentationspraksis.

Du kommer hjem med ny faglig viden, som kan danne grundlag for dit bosteds videre arbejde med udvikling af en praksis, som sikrer, at hverken borgere eller personale bliver klemt mellem de to lovkomplekser. Du lærer at forstå og reflektere over de faglige dilemmaer, og du får redskaberne til at bringe din nye viden i spil i planlægning og udvikling af nødvendige faglige og organisatoriske forandringer.

I løbet af to dage sætter vi fokus på:

Overordnet introduktion til lovgivningen • Rammer for servicelovsydelser

 • Formålet med sundhedsloven, og hvorfor den har betydning i sociale tilbud, herunder med drøftelse af behandlingsbegrebetAnsvar og pligter • Ledelsens ansvar vs. personalets ansvar ift. behandling jf. sundhedsloven

 • Hvilke krav er der til den pædagogiske praksis ift. behov for sundhedsfaglig behandling?

 • Hvem kan udføre sundhedsfaglige opgaver, når en borger bor på et botilbud, visiteret iht. serviceloven?

 • Hvem må hvad hvornår? Herunder hvad er en sundhedsperson, delegation og autorisation?Patientrettigheder, væsentlig snitflade ml. SEL og SUL • Tavshedspligt, information og samtykke

 • Borgerens ret til ydelser og behandling

 • Samarbejde på tværs – videregivelse af information

 • Samarbejde med pårørende

 • Værgemål, herunder fremtidsfuldmagt, behandlingstestamente

 • Selvbestemmelse – positiv vs. negativ selvbestemmelsesret

 • Tvang og magtOrganisering af myndighedsarbejdet i den kommunale forvaltning • Beslutningsprocessen i forvaltningen

 • Den nye VUM (2.0) som udrednings- og dialogværktøj

 • Opfølgning på den sociale indsats med udgangspunkt i handleplanen

 • Socialtilsynets konstatering af bekymrende forhold på et bosted - hvad gør forvaltningen?

 • Bostedets retlige status i den sociale sagSammenhæng og kvalitetsudvikling • Hvordan kan man arbejde for bedre sammenhæng med drøftelse af faglige snitflader og dokumentationspraksis? Eksemplificeret ved indsatsmål vs. problemområder med udgangspunkt i kravene til journalføring.

 • Dialog og samarbejde - kan vi i fællesskab gøre det bedre?De to undervisningsdage er planlagt som et internat, så du har tid til erfaringsudveksling, sparring og drøftelse af muligheder og perspektiver med kollegaer på tværs af kommuner og institutioner,
Ved rekvirerede hold vil de to dage typisk afholdes som eksternat.

Få vigtig viden om gråzoner og snitflader mellem service- og sundhedsloven, så du kan overholde lovgivningen og sikre, at borgeren får de rette ydelser og den rette omsorg fra de rette fagpersoner.

Frederik Vl's Hotel, Rugårdsvej 590, 5210 Odense NV
22.03.2023 kl. 09:45 - 23.03.2023 kl. 15:30