Ledelse af samskabelsesprocesser og Coaching
Sekundært navn: Casemanageruddannelsen
Arrangør: DOL

Aktivitetsnr: 7136-20-00-00 
Tilmeldingsfrist: 12-02-2020
Tilmelding : Ledelse af samskabelsesprocesser og Coaching
StedKomponent Aarhus
Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
Dato og tidmaj 2020 - oktober 2020
 
Tilmelding : Ledelse af samskabelsesprocesser (5 ECTS) og Coaching (5 ECTS) 2. del
StedKomponent Aarhus
Hedeager 5, 1. sal, 8200 Aarhus N
Dato og tidoktober 2020

Normeret24
Pris Aktivitet17.995,00 kr.
UndervisereLone Vieland Mortensen
Andre Barsøe Jensen
KontaktpersonJane Rasmussen    E-mail adresse: jr@Komponent.dk

H-Målgruppe
Målgruppen for uddannelsen er fagprofessionelle, der arbejder med borgere med komplekse problemer i det etablerede velfærdssystem eks. indenfor beskæftigelse, socialområdet, psykiatri, børne- familieområdet, og som gerne vil styrke kompetencerne til at arbejde mere helhedsorienteret og tværfagligt.

Få metoder og værktøjer til succesfuld implementering af en helhedsorienteret indsats. 4x2 dages casemanageruddannelse for dig, der arbejder med borgere med komplekse problemer.

Aarhus - forår 2020:

12.03.-13.03.2020 - 1. del
19.03.-20.03.2020 - 2. del
02.04.-03.04.2020 - 3. del
14.05.-15.05.2020 - 4. del
11.06.-12.06.2020 - Eksamen

Tilmeldingsfrist: 12.2.2020
Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb.

Undervisningen foregår hos COK, Hedeager 5, 1. sal., 8000 Aarhus N
Underviser er Lone Vieland Mortensen
--------------------


H-Eksamen
Skr./mdtl

H-Udbytte
I december 2018 blev der indgået en politisk principaftale om helhedsorienterede indsatser for borgere med komplekse problemer. I april 2019 blev regeringen og KL enige om opfølgning på aftalen og aftalte en række principper for den koordinerende sagsbehandling.

På casemanageruddannelsen tager vi udgangspunkt i principperne for koordinerende sagsbehandling, og du får metoder og værktøjer, som kan understøtte en succesfuld implementering af en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i jeres kommune.

Som casemanager tages der udgangspunkt i borgerens incitamenter for at arbejde med forandringer på trods af svære livsvilkår. Casemanagertilgangen understøtter borgeren i at kunne mestre sin hverdag og evt. familie - hele borgerens liv. Borgeren skaber ved hjælp af casemanageren en referenceramme med tiltro til egne kapaciteter og derved skabes der positive erfaringer til at kunne handle på egne fremtidige udfordringer.

At arbejde som casemanager giver høj faglig tilfredsstillelse. Det skyldes bl.a., at du får erfaringer med, at borgere der tidligere blev oplevet som handlingslammede, rent faktisk er i stand til at bidrage til en konstruktiv løsning på borgerens komplekse problemer qua casemanagerens måde at facilitere borgeren på.

De positive resultater af at arbejde med casemanagement er ikke kun tilstede hos borgerne og medarbejderne. Resultaterne af metoden kan også ses positivt på kommunens økonomiske bundlinje . Dokumenterede effekter viser:

 • Positiv businesscase indenfor max. 2 år

 • 42% af borgerne har efter 21 måneder fået tilknytning til arbejdsmarkedet eller er kommet i uddannelse på ordinære vilkår

 • 31% af børnene (op til 18 år) fra familier med flere handleplaner/komplekse problemstillinger kom i gang med og blev fastholdt i fritidsaktiviteter

 • Skolefravær blev reduceret fra 17% til 10%

 • 40% af de 13 til 18-årige kom i fritidsjob

 • Læs mere herDit udbytte
Via casemanageruddannelsen bliver du i stand til at:

 • Skabe holdbare løsninger, hvor borgeren tager (med)ejerskab for forandringsprocessen og formår at blive i forandringen

 • Skabe blivende forandringer og resultater sammen med borgeren

 • På kort tid tilrettelægger et forløb, hvor borgeren og dine kolleger arbejder med en fælles plan med borgerens mål og ønsker for fremtiden

 • At give borgeren oplevelsen af, at borgeren kan ændre på egne livsvilkår og se resultater heraf - f.eks.komme i job, skabe rammer for at børnene kan passe skole mv.

 • Skabe god økonomi i arbejdet med borgere i udsatte positioner, som kan ses på kommunens bundlinie

 • Skabe trivsel hos borgeren og dennes familie samt hos de medarbejdere/kolleger/aktører der arbejder med i forløbet

 • Lede samskabelsesprocesser på tværs af fagprofessionelle, borgere, frivillige og andre aktører, samt lede løsningsorienterede processer i og på tværs af kommunen og evt. velfærdsorganisationer

 • Udvikle og implementere coachingprocesser i lederskabet samt lede og gennemføre coachingsamtaler på individ- og teamniveau inden for den organisatoriske kontekst til glæde for målgruppen.Undervisningsform
Undervisning vil ske i en vekselvirkning af oplæg, øvelser og diskussioner. Der vil blive igangsat konkrete aktiviteter med udgangspunkt i deltagernes praksis, så den kontinuerlige læring sker med afsæt i deltagernes/de studerendes virkelighed. Den studerende vil undervejs arbejde med en case/et borgerforløb kontinuerligt gennem casemanager-uddannelsen for at forankre uddannelsen i praksis.
Eksamen vil være en kombinationsprøve bestående af en portfolio* kombineret med en lydfil/videofilm, som den studerende/deltageren tager afsæt i til den mundtlige eksamen.

*Portfolio udarbejdes fra start til slut parallelt med uddannelsesforløbet.

H-Tilrettelæggelse
Modulet har 8 undervisningsdage som er tilrettelagt som seminarer af 2-dages varighed.

Forløbet afsluttes med en eksamen af de to moduler "Ledelse af samskabelesprocesser" (5 ECTS) og "Coaching" (5 ECTS) fra Den Offentlige Lederuddannelse. Efter endt eksamen udstedes formelt kompetencegivende beviser for de to valgmoduler - i alt 10 ECTS point.

Hvis du er i gang med eller påtænker at opstarte en diplomuddannelse inden for andre fagområder (fx pædagogik, sundhed, socialområdet eller offentlig forvaltning), kan du også få disse to valgmoduler godkendt i din diplomuddannelse.

H-OBS/Særlige forhold
HUSK at kompetencefonden kan søges til uddannelsen. Du kan søge støtte til uddannelsen via Kompetencefonden.

For at blive optaget skal du minimum have en kort videregående uddannelse samt to års erhvervserfaring. Husk at uploade dokumentation for, at du kan optages.